Πρόσθετες υπηρεσίες του λογιστικού μας γραφείου.

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικές καλύψεις, χρηματοδοτήσεις - δάνεια, επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις. Μπορούμε να γίνουμε ο σύμβουλος σας για επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, αναπτυξιακούς νόμου, είτε για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Ασφαλιστικές καλύψεις

  • Προγράμματα ζωής
  • Αποταμιευτικά
  • Αυτοκινήτων
  • Πυρός

Χρηματοδοτήσεις-Δάνεια

  • Δάνεια Εθνικής τράπεζας
  • Δάνεια Eurobank τράπεζας
  • Δάνεια Πειραιώς τράπεζας

Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις

  • Αναπτυξιακοί Νόμοι
  • Ε.Σ.Π.Α. (Π.Ε.Π)
  • Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.