Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας.

1. Γενικές Πληροφορίες.

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.tsamba.gr και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) της Κατερίνας Τσαμπά, στο εξής "η ιστοσελίδα". Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και τις υποσελίδες αυτής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

2. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Ωστόσο δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της παρούσας ιστοσελίδας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη με αφορμή τη χρήση αυτής. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η παρούσα ιστοσελίδα δεν υποχρεούται να καλύψει ή να ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

3. Υπερσύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες ανήκουν σε τρίτους. Οι εξωτερικές αυτές ιστοσελίδες υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και κανόνες χρήσης οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την παρούσα ιστοσελίδα και τους οποίους θα πρέπει οι επισκέπτες να συμβουλεύονται ανεξάρτητα.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εμπορικά Σήματα.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της παρούσας ιστοσελίδας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Eλληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου.

5. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου.

Η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της. Οι χρήστες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι η παρούσα ιστοσελίδα δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ως εκ τούτου η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση της ιστοσελίδας.
Αν και η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

6. Συμπεριφορά Χρηστών.

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την παρούσα ιστοσελίδα, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

7. Τροποποίηση Όρων Χρήσης.

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα συνεπάγεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.