Παρατείνεται έως 8-11-2019 η αυτόβουλη κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων.

Φορολογικά Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 5:06 μμ

Με το νέο νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 9 του

άρθρου 65, παρατείνεται, έως 8-11-2019, η προθεσμία εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων μπορούν να προβούν αυτοβούλως σε κατεδάφιση των αυθαιρέτων

κτισμάτων τους. Περαιτέρω, προβλέπεται η άμεση κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων και αλλαγών χρήσης που εντοπίζονται μετά το πέρας της ανωτέρω

προθεσμίας.


Πηγή: Taxheaven