Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι που δεν είναι υπόχρεοι στην κατάθεση φορολογικής δήλωσης.

Φορολογικά Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018 3:55 μμ
Για να αποδείξετε ότι δεν υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση και κάποια δικαιολογητικά, στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ σας.

Η υπεύθυνη δήλωση, εφόσον δεν κατατεθεί από τον ίδιο, θα πρέπει να κατατεθέι από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο (με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής)
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου.

Τι πρέπει να γράψετε ανά χρήση στην υπεύθυνη δήλωση.
Βάσει αυτών που δημοσιοποίησε η φορολογική διοίκηση, σε περίπτωση που κληθείτε, από την ΔΟΥ ή άλλον δημόσιο φορέα, να «αποδείξετε» ότι δεν είστε υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, γράφετε τα εξής:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι : 
 
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010 (διαχειριστικό έτος 2009) διότι:
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη  τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από  εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.
   Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός  αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη (εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονταν τεκμ.δαπάνης διαβιώσης και ένα   σκάφος έως 10 μέτρα) δικό μου ή της συζύγου μου,των τέκνων μου ή εταιρειών που συμμετείχα εγώ ή άτομα της οικογενείας μου.  
β) Δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
γ) Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.
δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο.
ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.
στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με επιφάνεια πάνω  από 200τ.μ.
ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα      θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των      881 ευρώ.
η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.
θ) Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ. 
ι)  Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2011(διαχειριστικό έτος 2010) διότι:
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη   τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.
Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν  εγώ ή  η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).
β)   Δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
γ)   Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.
δ)   Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο.
ε)    Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής.
στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.
ζ)  Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.
η)   Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.
θ)   Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ. 
ι)   Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2012 (διαχειριστικό έτος 2011) διότι:
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη  τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Είχα εισόδημα αποκλειστικά και μόνο  με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες  και υπηρεσίες μέχρι 5.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό  του ποσού λαμβάνεται υπ΄όψιν η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ποσού 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ  για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για κάθε σύζυγο.
Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 600 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί .
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν  εγώ ή  η σύζυγός μου ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού).
β) (Δεν είχα απασχολήσει   έμμισθο  προσωπικό)  δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
γ) Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.
δ) Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο.
ε) Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής. στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με επιφάνεια πάνω από 200τ.μ.
ζ) Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ.
η) Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.
θ) Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ. 
ι)  Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό.
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2013 (2014) (διαχειριστικά έτη 2012 και 2013 αντίστοιχα) διότι:
α) Αποτελούσα ενήλικο προστατευόμενο μέλος.
β) Δεν είχα συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας μου και αποτελούσα προστατευόμενο μέλος. 
γ) Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού  χωρίς πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν είχα υπαχθεί στις διατάξεις  περί τεκμηρίων ανεξάρτητα  εάν απαλλάσσονταν ή όχι.
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2015 (δειαχειριστικό έτος 2014) διότι:
α) Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο.
β)  Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο  εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ .
γ)  Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού  χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα.
δ)  Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν  των 9.500 ευρώ.
Για τα επόμενα έτη περιμένουμε νέα εγκύκλιο.