Εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, με το ακίνητο του οφειλέτη.

Φορολογικά Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 4:05 μμ

1.Γνωρίζετε ότι επιτρέπεται η ολική ή τμηματική εξόφληση οφειλόμενου φόρου από οφειλέτη, που αδυνατεί να καταβάλει μετρητά, εφόσον κάνει αίτηση, με μεταβίβαση πλήρους κυριότητας ακινήτου του σε τρίτο και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτητσης καταβολής του τιμήματος (ή μέρους του) στο Ελληνικό Δημόσιο;

2.Αντίστοια θα επιτραπεί και η ολική ή τμηματική εξόφληση οφειλόμενου φόρου κληρονιμιάς από οφειλέτη, που αδυνατεί να καταβάλει μετρητά, εφόσον κάνει αίτηση, με μεταβίβαση πλήρους κυριότητας ακινήτου του στο Ελληνικό Δημόσιο αρκεί να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και να μην επιβαρύνεται με εμπράγματο δικαίωμα ή κάποιο βάρος. Στην περίπτωση που το ακίνητο υπερκαλύπτει την οφειλή, δεν επιστρέφεται η διαφορά.

 


**Η περίπτωση 2 είναι ανενεργή επειδή δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του Υπ.Οικ. που να αφορά την διαδικασία, το όργανο στο οποίο θα αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης συμπληρωμένος καταλλήλως προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τιμή του ακινήτου και ο τρόπος αποτίμησής του, και εάν θα ισχύσει το ανασταλτικό αποτέλεσμα και συνεπώς εάν η διαδικασία αυτή θα αίρει ή όχι τις συνέπειες του ληξιπροθέσμου του συγκεκριμένου χρέους (μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λόγω των ληξιπροθέσμων, από το φόρο αυτό οφειλών του ενδιαφερομένου που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, υπολογισμός προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά την είσπραξη του ληξιπρόθεσμου ποσού κτλ). Επίσης αν ο φορολογούμενος-οφειλέτης έχει άλλα εισοδήματα. 

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την έκδοση της παραπάνω απόφασης υπάγονται τόσο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

 

Πληροφορίες εκ taxheaven.gr